Fekete Szabolcs Benedek a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke

Őszentsége Ferenc pápa 2022. március 11-én Főtisztelendő Fekete Szabolcs Benedek atyát, a Szombathelyi Egyházmegye irodaigazgatóját, a szombathely-szőlősi Jézus Szíve Plébánia plébánosát basti-i címzetes püspökké és a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Kedves Testvérek!

Mivel igen sok országos feladatot is el kell látnom – ilyenek a Cigánypasztoráció irányítása, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának vezetése, a Magyarországi Cursillo, az Olvasmányoskönyvek szövegét gondozó bizottság, a Keresztény Zsidó Tanács elnöksége stb. -, és mivel a Szombathelyi Egyházmegyében a hitélet örvendetesen aktív és erős, ezért kérésemre Ferenc pápa segédpüspökkel ajándékozta meg az egyházmegyénket. A Szentatya 2022. március 11-én a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki Fekete Szabolcs Benedek atyát.

Fekete Szabolcs Benedek 1977. december 17-én született Kőszegen, a család 3. fiúgyermekeként. Kőszegszerdahelyen éltek, általános iskolai tanulmányait is ott végezte. 1992-ben nyert felvételt a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba, és érettségi után rögtön jelentkezett a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé. Dr. Konkoly István megyéspüspök 1996. őszén Budapestre, a Központi Szemináriumba küldte, itt kezdte meg teológiai tanulmányait a PPKE Hittudományi Karán. 2002-ben a baccalaureátust szerzett, majd 2004-ben elnyerte a teológiai  licenciátus fokozatát. 2002 és 2006 között Szentgotthárdon káplán, majd 2006 és 2009 között Csákánydoroszlón plébános lett. Az Őrségi Esperesi Kerület bizalmából 2008-től a kerületi esperesi teendőket is ellátta, és ebben az évben központi szolgálatot is kezdett Szombathelyen, mint püspöki irodaigazgató. 2009-től plébános lett a Szombathely-Szőllősi Jézus Szíve Plébánián, és oldallagosan 2013 és 2016 között a Szombathelyi Szent István Király Plébániát is ellátta.  2013-tól az Egyházmegyei Bíróság munkájában is részt vett, mint bírósági jegyző. 2019-től az eddigi megbízatásai mellett az egyházmegye családreferense is lett.

Fekete Szabolcs Benedek atyát mélyérzésű, tapintatos, szimpatikus egyénisége, tartalmas és mély prédikációi, hiteles papi élete, derűs, nyitott lelkülete miatt nagyon sokan szeretik, sokan kaptak és kapnak tőle iránymutatást és lelki táplálékot. Sokak lelki vezetője, sokak családi jó barátja, lelki támasza. A Szőllősi Plébánia az ő működése alatt Szombathely egyik legélőbb, legnépesebb közösségévé lett. Hálásak vagyunk azért, hogy Ferenc pápa az ő személyében jó pásztort ajándékozott Egyházmegyénknek, hogy az Egyházmegye vezetésében, a püspöki feladatok ellátásában segítségemre legyen.

Fekete Szabolcs atya püspöki jelmondata: „Legeltesd bárányaimat!” (Jn 21,15) Imádkozzunk érte, hogy Krisztus szeretetével, az Ő lelkületével szolgálja a rá bízottakat! Fogadjuk őt ebben az új küldetésében nagy szeretettel, nyitott szívvel! Adjunk hálát az ajándékért, amelyet Isten egyházmegyénknek adott! Magyarok Nagyasszonya, béke Királynője, könyörögj értünk!  Szent Kvirin, Szent Márton, Szent Benedek, Boldog Batthyány-Strattmann László, Boldog Brenner János, könyörögjetek értünk!

+János püspök